Privacy en gegevensbescherming

Privacy en gegevensbescherming

Er wordt op een zeer correcte en zorgvuldige manier met uw gegevens om gegaan. Hiertoe zijn wij verplicht en hierbij houden wij ons aan de  beroepscode voor psychologen, de wet WGBO en aan de  Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonlijke gegevens van cliënten die Psychologenpraktijk Overduin registreert en vastlegt zijn privacy-gevoelig en vallen  onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Algemene Verordening Gegevensbescherming is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten.

In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is een Europese verordening en dat is hogere wetgeving dan nationale wetten. Daar waar de nationale regels strijdig zijn met de AVG, gaan de regels uit de AVG voor. Daar waar regels naast elkaar kunnen bestaan, gelden ze beide.

Wat regelt de AVG?
De privacywet:

  • beschermt en versterkt de rechten van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt,
  • en geeft de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om boetes op te leggen.
  • legt meer verantwoordelijkheden bij zorgaanbieders die persoonsgegevens verwerken.

Privacystatement psychologenpraktijk Overduin

https://lvvp.info/nieuws/coronavirus-beleid-lvvp/

Op grond van het overheidsadvies schudden wij geen handen meer. Blijf bij koorts thuis – laat het ons wel even weten. Wij volgen het beleid van de LVVP, dit is onze beroepsvereniging, kijk op deze website voor meer informatie.